FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७० ७८-७९ 09/05/2021 - 08:47 PDF icon वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७०.pdf
महिला नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०६८ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:46 PDF icon महिला नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि-२०६८.pdf
भष्ट्राचार निवारण ऐन - २०५९ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:45 PDF icon भष्ट्राचार निवारण ऐन - २०५९.pdf
भवन नियमावली- २०६६ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:44 PDF icon भवन नियमावली- २०६६.pdf
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन - २०५५ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:44 PDF icon पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन - २०५५.pdf
भवन ऐन-२०५५ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:23 PDF icon भवन ऐन-२०५५.pdf
न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि -२०६६ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:11 PDF icon न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि -२०६६.pdf
नेपाल नागरिकता नियमावली -२०६३ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:08 PDF icon नेपाल नागरिकता नियमावली -२०६३.pdf
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ७८-७९ 09/05/2021 - 08:07 PDF icon नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३.pdf
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ७८-७९ 09/05/2021 - 08:06 PDF icon नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf

Pages